What should we expect in 2017?  — December 29, 2016

What should we expect in 2017? 

This isn’t prediction but we should expect things to come after St. Januario’s blood does not liquefy.

  • War on “Drugs” getting worse as  it will kill more poor people.
  • More “seeds of Christianity”
  • Either Pope or the Pope Emeritus will die
  • Main conflict of the Church: Conservatives vs Liberals
  • More natural and artificial disasters to come.
  • And, economical crisis

We should expect these worst case scenario to happen.

Advertisements
Christians must reflect upon all happenings later during Christmas vigil — December 24, 2016

Christians must reflect upon all happenings later during Christmas vigil

In 2017, more and worst case will ever happen. Persecution is still a staple food of the jihadist against Christians. Also the people who died in the “War On Drugs” in the Philippine soil esp. Pres. Duterte tolerates the police and AFP. And also all the departed.

We pray also for Pope Francis and all religious leaders. They are in conflict esp. liberals “run” the Church. 

The unemployed; they may discern what God wants them to be.

And this world full of filth, we pray also to see the light against the dark  

If Crusades… (Part 2) — December 20, 2016

If Crusades… (Part 2)

If these events never happened… Christianity is never a mainstream religion and you are a Muslim armed with redou and Surah 9:29… And yes, you will never use the Bible!

In the end of the day, you will know why to defend Christianity and the Catholic Church is important… Coz not all religion uses love and understanding.

If Crusades and the Battle of Lepanto did not happened because of “Love your enemy”…(Part 1) —

If Crusades and the Battle of Lepanto did not happened because of “Love your enemy”…(Part 1)

Crusades and Battle of Lepanto really screwed Turks in sulfur!

Crusade came from Pope Urban II (1095) which was a defense against… Yes, Ottoman Turks were Muslims who want to occupy everything esp. Jesus’ birthplace… Jerusalem! Yes, they won in 1099 just a short months or weeks the Turks won again. And so on and on from Second Crusade to Crusade of King Richard the Lion Heart and the last the Children’s Crusade. 

Now, another thing… Battle of Lepanto! 1577… When the Christians won against Muslims by Naval wars. Wth the aid of the Holy Rosary… They take down Turks

Magkano pader? – Uson Vs My refute — December 19, 2016

Magkano pader? – Uson Vs My refute

Sagot:  Wala! Walang bayad mi ninoman ang ginawa ng Baclaran Church tulad ng kampanya sa Diocese of Bacolod. Kung ipagmamayabang mo ang “Separation of Church and State”…Eh kung pastor ayaw mo magsalita? Tinuturuan ka ba ng ama mong judge na dala sa separation ang ilang mga Christian cults? Bakit Simbahan gusto mo kontrahin? Ah dahil noon pa mang RH Law ni PNoy… Nagpapic ka ng “madre de cacao” na costume to mock Catholic nuns! O sino ngayon ang bayaran, Miss Uson? Alam naman namin na nagconcert ka rin sa bilibid at hindi mga paring kuntra kay Pres. Duterte!

ANATHEMA ALERT: FR. BEL SAN LUIS, SVD HINDI NAKLARO ANG HISTORY NG DECEMBER 25 CHRISTMAS DAY —
Nasa Biblia… (Cont’d) — December 18, 2016

Nasa Biblia… (Cont’d)

“Kaya’t tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, “Dalhin ninyo ang Kaban ng Tipan ni Yahweh; mauuna ang pitong paring may dalang mga trumpeta.” At sinabi naman niya sa mga taong-bayan, “Lumakad na kayo! Lumigid kayo sa lunsod, at paunahin ninyo sa Kaban ng Tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki.”

—Josue 6:6-7, Ang Biblia
“at muling nauna rito ang pitong pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trumpeta. Muling pumuwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay ay nasa likuran ng Kaban ng Tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trumpeta.”

—Josue 6:13, Ang Biblia
“Maagang-maaga pa’y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong Ilog Jordan, at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng tatlong araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, “Kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang Kaban ng Tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa Kaban ng Tipan; paunahin ninyo ito nang mga 900 metro.” Sinabi naman ni Josue sa mga tao, “Linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh.” Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, “Buhatin na ninyo ang Kaban ng Tipan at mauna kayo sa mga taong-bayan.” At iyon nga ang ginawa nila.”

—Josue 3:1-6, Ang Biblia
“Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang Kaban ng Tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan nina Uza at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompiyang at trumpeta.” 

—1 Cronica 13:7-8, Ang Biblia —​

Nasa Biblia ang Santo Niño? By Jerick Alenton —

Nasa Biblia ang Santo Niño? By Jerick Alenton

NASA BIBLIA BA?•Ang Santissimo Niño Jesus (Sinulog Edition)•

—–
TANUNG: Nasa Biblia ba ang “Santo Niño”?
SAGOT: “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el SANTO NIÑO que nacerá será llamado Hijo de Dios.”

—Lucas 1:35, La Biblia de las Américas
Sa Ingles, ito ay sinalin:

“The angel answered and said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; and for that reason the HOLY CHILD shall be called the Son of God.”

—Luke 1:35, New American Standard Bible
**Sa salitang Español ang “Santo Niño” ay “Holy Child” sa Ingles**
“By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy HOLY CHILD JESUS.”

—Acts 4:30, King James Version
—–
TANUNG: Bakit “Señor” ang tawag sa kanya, bata naman sya?
SAGOT: “¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?”

—Lucas 1:43, La Biblia de las Américas

Sa Tagalog:

“At ano’t nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin?”

—Lucas 1:43, Ang Dating Biblia
**Ang salitang “Señor” sa Español ay nagkahulugan na “Lord” o “Panginoon”, hindi naman natin maipagkait na Panginoon si Cristo. Sa Lucas 1:43, siya’y tinukoy na “Señor” ngunit nasa sinapupunan pa Siya.**
——
TANUNG: Nasa Biblia ba ang pag sayaw sa harap ng imagen?
SAGOT: “Habang ipinapasok sa Lunsod ni David ang Kaban ng Tipan, si Mical, anak na babae ni Saul ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya’y labis na nainis.” 

—1 Cronica 15:29
“Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng lira, alpa at pompiyang. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel, si Asaf na anak ni Berequias; sa angkan ni Merari, si Etan, anak ni Cusaias. Sa pangalawang hanay ng mang-aawit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaazael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaias, Maasias, Matitias, Elifelehu, Micneias at sina Obed-edom at Jeiel, mga bantay sa pinto. Sina Heman, Asaf at Etan ang pinili nilang tumugtog ng pompiyang. Sina Zacarias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasias at Benaias ang tutugtog ng mga lirang mataas ang tono. At sina Matitias, Elifelehu, Micneias, Obed-edom, Jeiel at Azazias naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Ang kukumpas sa pagtugtog ay si Quenanias, pinuno ng mga manunugtog na Levita, sapagkat siya ang sanay sa gawaing ito. Sina Berequias at Elkana kasama sina Obed-edom at Jehias ay ang mga bantay sa pinto sa kinalalagyan ng kaban. Ang iihip naman ng mga trumpeta sa harap ng Kaban ng Tipan ay ang mga paring sina Sebanias, Joshafat, Nathanael, Amazias, Zacarias, Benaias at Eliezer. Pagkatapos, si David, ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-edom upang kunin ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. Sa tulong ng Diyos, nadala ng mga Levita ang Kaban ng Tipan, kaya’t sila’y naghandog ng pitong toro at pitong tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayundin ang mga Levitang may dala sa Kaban, ang mga manunugtog at si Kenaniaz, ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang efod na lino. Ang buong Israel ay kasama nang kunin ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. Sila’y nagsisigawan sa galak, hinihipan ang tambuli at trumpeta, at tinutugtog ang pompiyang, lira at alpa.”

—1 Cronica 15:16-28
“Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa Templo ni Yahweh mula nang dalhin doon ang Kaban ng Tipan. Ginampanan nila ito ayon sa mga tuntuning itinakda ang kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng Toldang Tipanan, hanggang sa itayo ni Solomon ang Templo sa Jerusalem.”

—1 Cronica 6:31-32
—–
TANUNG: Nasa Biblia ba ang pag-procession ng rebulto?
SAGOT: “PINASAN ITO ng mga Levita sa PAMAGITAN NG MGA KAHOY NA PAMBUHAT, ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises.”

—1 Chronica 15:15, Ang Biblia

ANATHEMA ALERT: Cebuano Cathedral’s sacrilegious dance  — December 17, 2016
 History ni Mr. Riyoh… Isang fake at pambobola sa mga victims ng Holocaust! — December 13, 2016