NASA BIBLIA BA?•Ang Santissimo Niño Jesus (Sinulog Edition)•

—–
TANUNG: Nasa Biblia ba ang “Santo Niño”?
SAGOT: “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el SANTO NIÑO que nacerá será llamado Hijo de Dios.”

—Lucas 1:35, La Biblia de las Américas
Sa Ingles, ito ay sinalin:

“The angel answered and said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; and for that reason the HOLY CHILD shall be called the Son of God.”

—Luke 1:35, New American Standard Bible
**Sa salitang Español ang “Santo Niño” ay “Holy Child” sa Ingles**
“By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy HOLY CHILD JESUS.”

—Acts 4:30, King James Version
—–
TANUNG: Bakit “Señor” ang tawag sa kanya, bata naman sya?
SAGOT: “¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?”

—Lucas 1:43, La Biblia de las Américas

Sa Tagalog:

“At ano’t nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin?”

—Lucas 1:43, Ang Dating Biblia
**Ang salitang “Señor” sa Español ay nagkahulugan na “Lord” o “Panginoon”, hindi naman natin maipagkait na Panginoon si Cristo. Sa Lucas 1:43, siya’y tinukoy na “Señor” ngunit nasa sinapupunan pa Siya.**
——
TANUNG: Nasa Biblia ba ang pag sayaw sa harap ng imagen?
SAGOT: “Habang ipinapasok sa Lunsod ni David ang Kaban ng Tipan, si Mical, anak na babae ni Saul ay dumungaw sa bintana. Nang makita niyang si David ay nagsasayaw sa tuwa, siya’y labis na nainis.” 

—1 Cronica 15:29
“Inutusan din ni David ang mga pinunong Levita na pumili ng mga kapwa nila Levita upang umawit at tumugtog ng lira, alpa at pompiyang. Kaya kinuha nila si Heman na anak ni Joel, si Asaf na anak ni Berequias; sa angkan ni Merari, si Etan, anak ni Cusaias. Sa pangalawang hanay ng mang-aawit at manunugtog ay pinili nila sina Zacarias, Jaazael, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaias, Maasias, Matitias, Elifelehu, Micneias at sina Obed-edom at Jeiel, mga bantay sa pinto. Sina Heman, Asaf at Etan ang pinili nilang tumugtog ng pompiyang. Sina Zacarias, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasias at Benaias ang tutugtog ng mga lirang mataas ang tono. At sina Matitias, Elifelehu, Micneias, Obed-edom, Jeiel at Azazias naman ang sa mga lirang mababa ang tono. Ang kukumpas sa pagtugtog ay si Quenanias, pinuno ng mga manunugtog na Levita, sapagkat siya ang sanay sa gawaing ito. Sina Berequias at Elkana kasama sina Obed-edom at Jehias ay ang mga bantay sa pinto sa kinalalagyan ng kaban. Ang iihip naman ng mga trumpeta sa harap ng Kaban ng Tipan ay ang mga paring sina Sebanias, Joshafat, Nathanael, Amazias, Zacarias, Benaias at Eliezer. Pagkatapos, si David, ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong kawal ay masayang nagpunta sa bahay ni Obed-edom upang kunin ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. Sa tulong ng Diyos, nadala ng mga Levita ang Kaban ng Tipan, kaya’t sila’y naghandog ng pitong toro at pitong tupang lalaki. Si David ay nakasuot ng kamisetang yari sa magandang telang lino, gayundin ang mga Levitang may dala sa Kaban, ang mga manunugtog at si Kenaniaz, ang pinuno ng mga manunugtog. Suot din ni David ang isang efod na lino. Ang buong Israel ay kasama nang kunin ang Kaban ng Tipan ni Yahweh. Sila’y nagsisigawan sa galak, hinihipan ang tambuli at trumpeta, at tinutugtog ang pompiyang, lira at alpa.”

—1 Cronica 15:16-28
“Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa Templo ni Yahweh mula nang dalhin doon ang Kaban ng Tipan. Ginampanan nila ito ayon sa mga tuntuning itinakda ang kanilang mga tungkulin sa tabernakulo ng Toldang Tipanan, hanggang sa itayo ni Solomon ang Templo sa Jerusalem.”

—1 Cronica 6:31-32
—–
TANUNG: Nasa Biblia ba ang pag-procession ng rebulto?
SAGOT: “PINASAN ITO ng mga Levita sa PAMAGITAN NG MGA KAHOY NA PAMBUHAT, ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises.”

—1 Chronica 15:15, Ang Biblia

Advertisements